Riktlinjer mot oacceptabelt beteende i Konfliktspelsföreningen YLVAs lokal, evenemang samt Facebookgrupp

Riktlinjerna börjar gälla 2019-02-08

Styrelsen vill härmed meddela att följande dokument innehåller riktlinjer för vad som betraktas som oacceptabelt beteende och stämning i föreningens lokal, evenemang och Facebook grupp. Samtliga medlemmar uppmanas till att efterleva dessa riktlinjer och motverka oacceptabelt beteende. Det är
en gruppinsats att skapa ett bra socialt klimat. Personer som ej känner att dessa riktlinjer är acceptabla kan kontakta styrelsen för att diskutera era förbehåll.

Målsättningen från Styrelsen är alla skall känna sig välkomna och därför ska inte nedvärderande eller sårande uttryck kring t.ex. etnicitet, sexualitet eller genus förekomma. Med oacceptabelt beteende
avses när medlem eller besökare utsättes för nedlåtande språk och/eller handlingar riktade mot personers kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Dessa är de
diskrimineringsgrunder som är förbjudna enligt svensk lag och är därmed anser Styrelsen en solid grund att basera dessa riktlinjer på. Styrelsen anser att detta är i linje med att främja demokratiska
principer enligt §5 i föreningens stadgar.

I och med detta dokument innebär det att medlemmar som bryter mot dessa riktlinjer kan bli avstängda från föreningen temporärt eller bli utesluten från föreningen enligt §16 i föreningens stadgar efter Styrelsens beslut.

Personer som är besökare som bryter mot dessa riktlinjer kan bli avvisade och efter styrelsebeslut bli förbjudna att besöka och delta i föreningens lokal och verksamhet temporärt eller tillsvidare. Personen blir underrättad av Styrelsen efter taget beslut.